04 01 2011

MUHTARLARA GENİŞ YETKİLER GELİYOR...

http://img03.blogcu.com/images/b/e/z/bezirhanekoyu/176a5523b6a5236171e7945b24cde37e_1277918288.jpg

İçişleri Bakanlığı Mahalle İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Köy Kanunu tasarısı Taslağı hazırlandı. Hazırlanan taslağa göre Muhtarların Sosyal Güvenlik Primleri kurum tarafından yatırılacak, Muhtar Nikah Kıyabilecek, Muhtarlık Maaşları artacak, Muhtar 1 ay izin yapabilecek gibi muhtarlara geniş yetkilerde veriyor.

    Hazırlanan Köy Kanunu tasarısı Taslağı'nın 2.Bölümündeki Muhtarlarla ilgili bölümdeki açıklamalar şöyle:

Muhtar

MADDE 21 -- (1) Muhtar, ilgili Kanunda gösterilen esaslara göre seçilir.

(2) Muhtar, koyun başı ve Tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu sıfatla meclisin Aldığı Kararları uygular.

Muhtarın Görev ve Yetkileri

MADDE 22 -- (1) Muhtarın görevleri şunlardır:

a) Köyün hak ve menfaatlerini korumak.

b) Köy Tüzel kişiliğinin başı sıfatıyla, davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde, resmi dairelerde ve törenlerde köyü temsil etmek veya ettirmek.

c) Nikah kıymak.

ç) Köy organlarına Başkanlık etmek.

d) Köyün taşınır ve Taşınmaz mallarını idare etmek.

e) Kamulaştırma kararlarını uygulamak.

f) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliþkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

g) Köyün gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Köy meclisinin kararlarını uygulamak

h) Köy meclisinin köy istinaden kararına adına sözleşme yapmak.

ı) Köy bütçesiyle ilgili olarak muhtara verilen görevleri yerine getirmek.

i) Köyde çalışacak personeli görevlendirmek ve bunlarla sözleşme yapmak.

j) Şartsız bağışları kabul etmek.

k) Köye gelen veya köyde vazife yapan kamu görevlilerine yardımcı olmak.

l) Köyde Dirlik ve düzenin korunması ile köylünün Muhafazası sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlamak, bunlarla ilgili olarak Gerektiğinde mahallin en büyük mulki idare amirine müracaat etmek.

m) Diğer kanunlarla köy muhtarına verilen görevleri yapmak ve Yetkileri kullanmak.

n) köy meclisine Doğrudan görev verilmemiş ve hizmetleri yapmak.

o) Mahallin en büyük mulki idare amirince kendisine verilen görevleri yapmak.

Muhtarlığın Sona Ermesi

MADDE 23- (1) Köy muhtarlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer. Istifa mahallin en büyük mulki idare amirine verilir.

(2) Muhtarın;

a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin en büyük mulki idare Amiri tarafından belirlenmesi,

b) Seçilme yeterliliğini kaybetmesi,

c) görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,

ç) Meclisin, neden olan eylem ve işlemlere katılması feshine

                Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay kararıyla Muhtarlık görevi sona erer.

Muhtarlığın boşalması halinde yapılacak işlem

MADDE 24 -- Gün içinde toplanması sağlanır Doğum (1) Muhtarlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, mahallin en büyük mulki idare Amiri tarafından köy meclisinin. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak; muhtarlığın boşalması veya seçim dönemini aşacak şekilde kamu hizmetinden yasaklanması halinde muhtar; muhtarın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklaması halinde bir muhtar vekili SEÇER.

(2) Muhtar muhtar veya vekili seçilinceye kadar Muhtarlık görevi, mahallin en büyük mulki idare Amiri tarafından meclis üyeleri arasından görevlendirilecek üye tarafından yürütülür.

(3) Muhtar muhtar veya vekili seçimi en geç Onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde köy meclisinin feshine iliþkin hükümler uygulanır.

(4) Muhtarlığın boşalması ile birlikte Meclis de feshedilmiş ise mahallin en büyük mulki idare Amiri tarafından muhtar seçilme yeterliliğine sahip seçmenler arasından Muhtar görevlendirilir.

(5) Yeni muhtarın görev süresi, yerine seçildiği muhtarın görev süresi ile sınırlıdır. Muhtar vekili, yeni muhtar seçilinceye veya görevden Uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan Muhtar göreve dönünceye kadar görev yapar.

(6) Muhtar meclis üyeleri arasından seçilir. Ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, muhtar seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Muhtarın izin hakkı

MADDE 25 -- (1) Köy muhtarının yıllık otuz gün izin hakkı vardır. Izinli olduğu dönem içinde meclis üyeleri arasından muhtar tarafından seçilen üye muhtarlığa vekâlet eder.

(2) Muhtarın izne ayrılışı ve vekâlet edecek köy meclis üyesinin ismi mahallin en büyük mulki idare amirine bildirilir.

Köy muhtar ödeneği

MADDE 26 -- (1) Köy muhtarlarına köy gruplarına göre;

a) Birinci grup köylerde 14.000,

b) İkinci grup köylerde 11.000,

c) Üçüncü grup köylerde 7,000 gösterge rakamının Devlet Memurları için belirlenen aylık Katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda net ödenek verilir.

(2) Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, üçüncü grup köy muhtarlarına verilen ödenek kadar aylık ödenek verilir. Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idari yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir Katina kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) Muhtarın görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneğinin yarısı kendisine, yarısı da muhtarlığa vekâlet eden kişiye ödenir.

(4) Köy muhtarlarının Sosyal Güvenlik Primleri Muhtarlık ödeneğinin ödendiği kurum tarafından Doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenir.

(5) Muhtar ödenekleri birinci grup köylerde köy bütçesinden; ikinci ve üçüncü grup köylerde köyün üyesi olduğu Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesinden, mahalle muhtarlarının ödeneği ise, İçişleri Bakanlığı bütçesinden ödenir. İçişleri Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenek her ay ilgili il özel idarelerine aktarılmak suretiyle ödenir.

(6) Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak ödemeler, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

(7) Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli Aylığı almakta bulunanların bu aylıkları Muhtarlık ödeneğinden dolayı kesilmez.

            (8) Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri; köy ve mahalle Muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait Basılı kâğıtların ucu, örnek ve bedellerine iliþkin hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

15008
0
0
Yorum Yaz